Prof. dr hab. Andrzej Jagielski
(1925 - 2004)

W dniu 8 listopada 2004 roku zmarł Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany Andrzej Jagielski, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, długoletni Kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej, a następnie Zakładu Geografii Społecznej i Ekonomicznej Instytutu Geograficznego.

Profesor Andrzej Jagielski urodził się 20 września 1925 roku w Gdańsku, w rodzinie inteligenckiej. W czasie wojny, jako członek ruchu oporu, od 1 sierpnia do 4 października 1944 r. uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po upadku Powstania, od 5 października 1944 r. do 13 kwietnia 1945 r. był więziony w obozach jenieckich w Niemczech. 7 czerwca 1945 r. został przeniesiony do Włoch, gdzie w Allesano w 1946 r. na kursach maturalnych ukończył szkołę średnią i uzyskał świadectwo w zakresie liceum matematyczno - przyrodniczego. W sierpniu tego samego roku wyjechał do Wielkiej Brytanii i tam w roku 1947 został zdemobilizowany.

Po powrocie do kraju, w latach 1947 - 1951, studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i uzyskał stopień magistra prawa. Pracę naukowo - dydaktyczną rozpoczął w 1950 r. od stanowiska zastępcy asystenta w Katedrze Statystyki. W 1959 r., po odejściu z pracy w Uniwersytecie Wrocławskim, do września 1966 r. pracował w zawodach prawniczych, najpierw jako adwokat, a następnie radca prawny.

W 1961 roku za przedstawioną rozprawę doktorską uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych. W październiku 1963 roku wrócił ponownie do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Został zatrudniony w Katedrze Geografii Ekonomicznej, gdzie w 1978 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej. Profesorem nadzwyczajnym został w 1988 roku.

W latach 1974 - 1978 kierował Zakładem Geografii Ekonomicznej, a od roku 1978 aż do przejścia na emeryturę w 1995 roku był kierownikiem Zakładu Geografii Społecznej i Ekonomicznej. W okresie 1981 - 1987 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Geograficznego.

Zainteresowania naukowe Profesora obejmowały szeroko pojętą geografię człowieka, w szczególności zaś geografię ludności i osadnictwa oraz demografię. Profesor aktywnie uczestniczył w badaniach z zakresu rozwoju przestrzennego, problemów demograficznych, realizując wiele ekspertyz i studiów, m. in. dla PAN oraz władz samorządowych.

Profesor Jagielski był członkiem Komitetu Nauk Demograficznych oraz Międzynarodowej Unii Badań Demograficznych. Współpracował również z wieloma zagranicznymi ośrodkami badawczymi, m. in. w Wilnie, Kijowie, Bratysławie, Brnie, Lille i Paryżu. Był autorem około 90 prac naukowych, promotorem 6 prac doktorskich i ponad 200 prac magisterskich.

Profesor działał aktywnie w wielu organizacjach i stowarzyszeniach, m. in. w Polskim Towarzystwie Geograficznym, Komisji Prognoz Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego, Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność; był też radnym Rady Miejskiej Wrocławia .

Profesor odznaczony był m. in.: Krzyżem Walecznych, Medalem 2. Korpusu Wojska Polskiego, British War Medal, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nauka polska i Uniwersytet Wrocławski tracą w osobie Profesora cenionego uczonego, a społeczność akademicka i środowisko geografów Mistrza i Nauczyciela, Człowieka prawego i szlachetnego.

Dyrektor i Pracownicy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

Pożegnaliśmy Profesora Andrzeja Jagielskiego 16 listopada 2004 r. Został pochowany na Cmentarzu Osobowickim na polu nr 136.Powrót do strony HISTORIA