dr hab. ROBERT SZMYTKIE, prof. UWr

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

MONOGRAFIE:

 • Grykień S., Szmytkie R., 2008, Społeczny i ekonomiczny wymiar powodzi we Wrocławiu w 1997 roku, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Szmytkie R., 2009, Miasta-zlepieńce na Śląsku Dolnym i Opolskim, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 6, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Krzysztofik R., Szmytkie R., 2011, Studia nad procesami i strukturami osadniczymi sieci miast Polski Południowej, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 68, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
 • Szmytkie R., 2014, Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 35, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

REDAKCJA MONOGRAFII:

 • Namyślak B., Szmytkie R. (red.), 2012, Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne – vol. 1, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 24, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Brezdeń P., Szmytkie R. (red.), 2014, Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne – vol. 2, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 34, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

ARTYKUŁY NAUKOWE INDEKSOWANE W BAZACH WEB OF SCIENCE I SCOPUS:

 • Szmytkie R., 2003, Znaczenie osiedli miejskich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski w okresie powojennym, Czasopismo Geograficzne, 74(1-2), 59–77.
 • Szmytkie R., 2003, Próba zastosowania kryterium fizjonomicznego w procedurze nadawania praw miejskich, Czasopismo Geograficzne, 74(4), 345–353.
 • Szmytkie R., 2006, Stopień rozwoju cech miejskich w małych miastach Polski, Czasopismo Geograficzne, 77(1-2), 69–82.
 • Szmytkie R., 2008, Definicja i specyfika miast-zlepieńców, Czasopismo Geograficzne, 79(4), 355–366.
 • Bagińska J., Szmytkie R., 2005, Population changes in large Polish cities in the end of 20th century, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 4, 5–13.
 • Konecka-Szydłowska B., Zuzańska-Żyśko E., Szmytkie R., 2010, Role of services in the economies of small towns of Silesia region and Wielkopolskie voivodship, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 14, 51–62.
 • Miszewska B., Szmytkie R., 2015, Morphological processes in the spatial structure of the southern district of Wrocław city, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 27, 133–151.
 • Krzysztofik R., Dymitrow M., Szmytkie R., Kantor-Pietraga I., Pełka-Gościniak J., Spórna T., 2015, Environmental hazards and urban abandonment: Case studies and typological issues, Geografiska Annaler: Series B. Human Geography, 97(4), 291–308.
 • Szmytkie R., 2016, Miasto podwójne jako forma osadnicza, Przegląd Geograficzny, 88(4), 425–445.
 • Szmytkie R., 2017, Application of graph theory to the morphological analysis of settlements, Quaestiones Geographicae, 36(4), 65–80.
 • Brezdeń P., Szmytkie R., 2017, Procesy koncentracji działalności przemysłowej w strefie podmiejskiej na przykładzie Dolnego Śląska, [w] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Rozwój układów lokalnych i regionalnych w procesie przemian gospodarczych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 31(2), 56–74.
 • Szmytkie R., Tomczak R., 2017, Revival of rural settlements in Kłodzko Land, Geographia Polonica, 90(3), 319–333.
 • Krzysztofik R., Szmytkie R., 2018, Procesy depopulacji w Polsce w świetle zmian bazy ekonomicznej miast, Przegląd Geograficzny, 90(2), 309–329.
 • Szmytkie R., Tomczak P., 2018, Procesy depopulacji na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 1995-2015, Studia Regionalne i Lokalne, 3(73), 98–116.
 • Brezdeń P., Szmytkie R., 2019, Current changes in the location of industry in the suburban zone of a post-socialist city. Case study of Wrocław (Poland), Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 110(2), 102–122.
 • Szmytkie R., Krzysztofik R., 2019, The processes of incorporation and secession of urban and suburban municipalities: The case of Poland, Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 73(2), 110–127.
 • Szmytkie R., 2019, The Cyclical Nature of the Territorial Development of Large Cities: A Case Study of Wrocław (Poland), Journal of Urban History.
 • Szmytkie R., 2020, The impact of residential suburbanization on changes in the morphology of villages in the suburban area of Wrocław, Poland, Environmental & Socio-economic Studies, 8(4), 24–43.
 • Sikorski D., Latocha A., Szmytkie R., Miodońska P., Kajdanek K., Tomczak P., 2020, Functional changes in peripheral mountainous areas in east central Europe between 2004 and 2016 as an aspect of rural revival? Kłodzko County case study, Applied Geography, 122.
 • Szmytkie R., 2020, Rozrost terytorialny dużych miast w Polsce, Przegląd Geograficzny, 92(4), 499–520.
 • Dragan K., Szmytkie R., 2020, Ścieżki dezintegracji miast konurbacji katowickiej, Czasopismo Geograficzne, 91(1-2), 185–208.
 • Musiaka Ł., Figlus T., Szmytkie R., 2021, Models of morphological transformations of centres of the largest Polish cities after World War II, European Planning Studies, 29(3), 511–535.
 • Latocha A., Szmytkie R., Sikorski D., Tomczak P., Kajdanek K., Miodońska P., 2021, Reviving villages – a proposal for a concept and identification. A methodological approach, Geographia Polonica, 94(1), 5–28.
 • Szmytkie R., 2021, The Cyclical Nature of the Territorial Development of Large Cities: A Case Study of Wrocław (Poland), Journal of Urban History, 47(4), 771–793.
 • Szmytkie R., 2021, Suburbanisation process within and outside the city. Development of intra-urban suburbs in Wrocław, Poland, Moravian Geographical Reports, 29(2), 149–165.
 • Długosz M., Szmytkie R., 2021, Migratory outflow from Wrocław: Directions of population flows within framework of internal migration in the period 2002–2018, Quaestiones Geographicae, 40(2), 77–91.
 • Sikorski D., Szmytkie R., 2021, Changes in the distribution of economic activity in Wrocław and its suburban area, 2008–2016, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 54, 33–48.
 • Tomczak P., Latocha A., Sikorski D., Szmytkie R., Kajdanek K., Miodońska P., 2021, Od regresu do sukcesu. Identyfikacja obszarów wiejskich na podstawie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, Studia Regionalne i Lokalne, 4(86), 26–47.
 • Sikorski D., Latocha A., Szmytkie R., Tomczak P., Kajdanek K., Miodońska P., 2021, Od gospodarki agrarnej do wielofunkcyjnej. Zmiany funkcjonalne obszarów i wsi na przykładzie powiatu kłodzkiego, Czasopismo Geograficzne, 92(2), 297–323.
 • Szmytkie R., Latocha A., Sikorski D., Tomczak P., Kajdanek K., Miodońska P., 2022, Tourist boom and rural revival. The case study of Kłodzko Region (SW Poland), Journal of Mountain Science, 19(4), 909–924.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY NAUKOWE:

 • Szmytkie R., 2003, Ruchome formy skalne masywu karkonosko-izerskiego, Przyroda Sudetów Zachodnich, 6, 235–238.
 • Szmytkie R., 2004, Jaskinie granitowe Rudaw Janowickich, Przyroda Sudetów, 7, 213–222.
 • Szmytkie R., 2005, Boguszów-Gorce – zespół małych miast, [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, Biuletyn KPZK PAN, 220, 145–155.
 • Szmytkie R., 2005, Jaskinie granitowe w polskich Karkonoszach, Opera Corcontica, 42, 5–15.
 • Szmytkie R., 2005, Jaskinie granitowe w krajobrazie wzgórz wyspowych Kotliny Jeleniogórskiej, Przyroda Sudetów, 8, 163–176.
 • Szmytkie R., 2006, Jaskinie granitowe czeskiej części Gór Izerskich, Przyroda Sudetów, 9, 191–206.
 • Szmytkie R., 2007, Struktura terytorialna powiatu kłodzkiego, Gospodarka Przestrzenna, 10, 109–116.
 • Migoń P., Szmytkie R., 2007, The origin and significance of cave-like features in the Karkonosze-Izera granite massif, Central Europe, Nature Conservation, 63(6), 23–29.
 • Szmytkie R., 2007, Zróżnicowanie morfogenetyczne jaskiń granitowych masywu karkonosko-izerskiego, Przyroda Sudetów, 10, 241–252.
 • Szmytkie R., 2011, Osiedla wiejskie w granicach administracyjnych dużego miasta (przykład Wrocławia), [w:] Słodczyk J. (red.), Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, Studia Miejskie, 3, 159–186.
 • Miszewska B., Szmytkie R., 2012, Rozszerzanie się przestrzeni akademickiej we Wrocławiu, Studia Miejskie, 5, 19–32.
 • Miszewska B., Szmytkie R., 2012, Próba zmiany wizerunku małych miast Dolnego Śląska pod wpływem nowych atrakcji turystycznych, [w:] Heffner K., Halama A. (red.), Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 92, 110–123.
 • Tuz A., Szmytkie R., 2013, Oferta agroturystyczna powiatu wieruszowskiego, [w:] Migoń P., Łobos K. (red.), Zarządzanie i turystyka – wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1(33)/2013, 249–265.
 • Adamska M., Szmytkie R., 2013, Modele wykorzystania turystycznego pałaców na Ziemi Kaliskiej, [w:] Migoń P., Łobos K. (red.), Zarządzanie i turystyka – wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1(33)/2013, 279–295.
 • Szmytkie R., 2013, Atrakcyjność turystyczna wiejskich osiedli Wrocławia, [w:] Migoń P., Łobos K. (red.), Zarządzanie i turystyka – wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1(33)/2013, 297–316.
 • Szmytkie R., 2013, Struktura przestrzenna a funkcjonowanie miasta podwójnego. Przykład zespołu miejskiego Świeradów-Czerniawa, Rocznik Jeleniogórski, 45, 25–39.
 • Szmytkie R., 2013, W kwestii metropolii i obszarów metropolitalnych, Przegląd Administracji Publicznej, 2/2013, 35–47.
 • Szmytkie R., 2014, Szata informacyjna miast-zlepieńców, Acta Geographica Silesiana, 15, 55–63.
 • Szmytkie R., 2014, Ikony turystyczne dużych miast w Polsce, Studia Miejskie, 16, 47–58.
 • Szmytkie R., 2015, Wiejska baza noclegowa powiatu kłodzkiego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 15(2), 245–260.
 • Szmytkie R., Tomczak P., 2015, Współczesne tendencje zmian ludnościowych i funkcjonalnych na obszarach wiejskich Ziemi Kłodzkiej, [w] Biczkowski M. Kozłowski L. (red.), Wiejskie Obszary Funkcjonalne, Studia Obszarów Wiejskich, 37, 181–194.
 • Miszewska B., Szmytkie R., 2015, Likwidacja linii kolejowych na Dolnym Śląsku a zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast, Studia Miejskie, 20, 189–202.
 • Bagińska A., Szmytkie R., 2015, Zagospodarowanie lotniska poradzieckiego w Skarbimierzu, [w] Linek B. (red.), Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku. Pamięć historyczna a polityka, Studia Śląskie, 77, 233–251.
 • Szmytkie R., Tomczak P., 2016, Kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego po akcesji do Unii Europejskiej, [w] Heffner K., Klemens B. (red.), Obszary wiejskie – wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, Studia KPZK PAN, 167, 398–417.
 • Górecka S., Szmytkie R., Maleszka W., 2016, Prognoza demograficzna dla obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego do 2020 r., Studia Obszarów Wiejskich, 41, 185–192.
 • Szmytkie R., 2016, Wybrane ośrodki turystyczne w Sudetach jako lokalne rynki pracy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 16(2), 65–75.
 • Berbesz A., Szmytkie R., 2016, Przeobrażenia morfologiczne jednostek o wiejskiej genezie w strukturze przestrzennej miasta średniej wielkości. Przykład Lublińca, Acta Geographica Silesiana, 24, 51–59.
 • Kołodziejczyk K., Szmytkie R., 2016, Zmiany nazw geograficznych na ziemi kłodzkiej po drugiej wojnie światowej, Onomastica, 60, 361–410.
 • Szmytkie R., Kasprzak M., 2016, Rozwój osadnictwa na północnym skłonie Karkonoszy, Opera Corcontica, 53, 61–72.
 • Szmytkie R., 2016, Dezintegracja zlepieńców miejsko-wiejskich w Polsce w latach 2008-2016, Prace Geograficzne, 147, 145–168.
 • Szmytkie R., 2016, Depopulacja zespołów miejskich w sudeckiej części Dolnego Śląska, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 1(29), 75–83.
 • Szmytkie R., Krzysztofik R., 2016, Powstawanie miast w „strefach bezmiejskich”, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 1(29), 85–95.
 • Miszewska B., Szmytkie R., 2017, Rozwój przestrzenny i przemiany morfologiczne osiedli Wrocławia wyrosłych wokół dawnych wsi kmiecych, [w] Figlus T. (red.), Geneza i rozwój struktur przestrzennych osadnictwa, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 6, 51–70.
 • Szmytkie R., Nowak B., 2017, Przeobrażenia morfologiczne wsi w strefie podmiejskiej Wrocławia, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 29, 47–64.
 • Szmytkie R., Tomczak P., 2018, Rozwój działalności gospodarczej jako wyraz „odradzania się” wsi na ziemi kłodzkiej, Studia Obszarów Wiejskich, 49, 39–57.
 • Szmytkie R., 2018, Kryteria morfologiczne w procedurze administracyjnej nadawania statusu miasta, Wiadomości Statystyczne, 12(691), 40–56.
 • Szmytkie R., Tomczak P., 2018, Wpływ zasobów lokalnych na kształtowanie się funkcji wsi, Słupskie Prace Geograficzne, 15, 195–208.
 • Szmytkie R., 2019, City conglomerates in the Czech Republic, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, 48 (1-2), 5–24.
 • Szmytkie R., 2019, Zmiany granic administracyjnych miast w Polsce w latach 1990-2017 i ich wpływ na wielkość zaludnienia Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 4(32), 19–34.
 • Szmytkie R., Sikorski D., 2020, Zmiany ludnościowe małych miast w strefach zaplecza głównych aglomeracji miejskich w Polsce, Space – Society – Economy, 31, 7–24.
 • Klincewicz P., Szmytkie R., 2020, Zmiany w zabudowie wybranych bloków urbanistycznych na peryferyjnych osiedlach Wrocławia, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 9, 13–39.
 • Szmytkie R., Tomczak P., 2020, Wiejska sieć osadnicza Polski w XXI wieku, Studia Obszarów Wiejskich, 57, 89–113.
 • Gardjan I., Szmytkie R., 2021, Przemiany zespołu osadniczego Bełchatów-Rogowiec pod wpływem eksploatacji złóż węgla brunatnego, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 6(34), 107–121.
 • Szmytkie R., Tomczak P., 2022, Funkcje rolnicze miast bardzo małych w Polsce, Annales UMCS. Sectio B, 77, 21–44.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 • Szmytkie R., 2005, Dezintegracja miast-zlepieńców, [w] Jażdżewska I. (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium wiedzy o mieście, Uniwersytet Łódzki, 379–387.
 • Szmytkie R., 2005/6, Zlepieńce miejsko-wiejskie jako gminy miejskie w Sudetach, [w] Heffner K., Marszał T. (red.), Małe miasta - studium przypadków, Uniwersytet Łódzki, 173–184.
 • Miszewska B., Szmytkie R., 2006, Linia kolejowa Wrocław-Berlin jako stymulanta/destymulanta rozwoju przestrzennego miast, [w] Krużyński M., Makuch J. (red.), 160 lat połączenia kolejowego Wrocław-Berlin, Politechnika Wrocławska, 89–98.
 • Szmytkie R., 2006, Sytuacja społeczno-ekonomiczna byłych miast wojewódzkich, [w] Słodczyk J., Szafranek E. (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, 99–110.
 • Bagińska J., Szmytkie R., 2006, Zagospodarowanie terenów powojskowych na przykładzie wybranych miast Dolnego Śląska, [w] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium wiedzy o mieście, Uniwersytet Łódzki, 163–172.
 • Kasprzak M., Szmytkie R., 2006, Etapy rozwoju osady Budniki w górskich warunkach Karkonoszy i ich zapis w środowisku, [w] Latocha A., Traczyk A. (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Metody badań i studia przypadków, Wrocław, 155–161.
 • Grykień S., Szmytkie R., 2007, Warunki życia we Wrocławiu w czasie powodzi w 1997 r., [w] Kiniorska I., Sala (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, tom II, Kielce, 87–94.
 • Smaza M., Szmytkie R., Szymanowski M., Kwolek J., 2007, Zastosowanie metod GIS do analizy atrakcyjności inwestycyjnej na przykładzie gminy Wisznia Mała, [w] Brezdeń P., Grykień (red.), Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią – nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, IX, Uniwersytet Wrocławski, 297–306.
 • Szmytkie R., 2007, Miasta-zlepieńce w świadomości mieszkańców, [w] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, 195–207.
 • Kwolek J., Szmytkie R., 2007, Symbole dużych miast w opinii studentów, [w] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, 243–253.
 • Grykień S., Szmytkie R., 2008, Wpływ powodzi w 1997 r. na funkcjonowanie miasta i życie mieszkańców Wrocławia, [w] Maciejewski M., Ostojski M.(red.), Ekstrema pogodowe w Polsce. Obserwacje, pomiary, prognozy, IMGW, Warszawa, 99–112.
 • Grykień S., Szmytkie R., 2008, The influence of flooding on living conditions in cities: case studies of Wrocław and Opole, [w] Liszewski S. (ed.), The Influence of Extreme Phenomena on the Natural Enviroment and Human Living Conditions, Łódź, 79–112.
 • Szmytkie R., 2008, Funkcje miast-zlepieńców, [w] Heffner K. (red.), Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 223–239.
 • Szmytkie R., 2008, Zmiany liczby zatrudnionych w miastach województw dolnośląskiego i opolskiego w latach 1998-2005, [w] Słodczyk J., Szafranek E. (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Uniwersytet Opolski, 247–254.
 • Szmytkie R., 2008, Ewolucja struktur funkcjonalno-przestrzennych miast-zlepieńców, [w] Słodczyk J., Śmigielska M. (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Uniwersytet Opolski, 261–276.
 • Szmytkie R., 2008, Nieistniejące wsie w Sudetach, [w] Kulesza M. (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 225–242.
 • Miszewska B., Szmytkie R., 2008, Odra walorem turystycznym Wrocławia, [w] Jażdżewska I. (red.), Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium wiedzy o mieście, Uniwersytet Łódzki, 175–190.
 • Szmytkie R., 2009, Zróżnicowanie funkcjonalne małych miast województwa dolnośląskiego, [w] Marszał T. (red.), Struktura funkcjonalna małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 7–24.
 • Bagińska J., Szmytkie R., 2009, Zmiany ludnościowe w strefach podmiejskich dużych miast Polski, [w] Kamińska W., Mularczyk M. (red.), Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 9–17.
 • Maleszka W., Szmytkie R., 2009, Zmiany ludnościowe w strefie podmiejskiej Wrocławia, [w] Kamińska W., Mularczyk M. (red.), Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 19–34.
 • Miszewska B., Szmytkie R., 2009, Mikro- i makroprzestrzenne zmiany fizjonomiczne i funkcjonalne miast polskich w okresie gospodarki rynkowej, [w] Jażdżewska I. (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, XXII Konwersatorium wiedzy o mieście, tom I, Uniwersytet Łódzki, 23–34.
 • Grykień S., Szmytkie R., 2010, Społeczny i ekonomiczny wymiar powodzi w 1997 r. na przykładzie Wrocławia i Opola, [w] Migoń P. (red.), Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 14, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 291–312.
 • Miszewska B., Szmytkie R., 2010, Charakter funkcji lokalnych w miastach-zlepieńcach, [w] Heffner K., Polko A. (red.), Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 105–126.
 • Szmytkie R., Zuzańska-Żyśko E., 2010, Potencjał rynków pracy w ośrodkach lokalnych na obszarze Śląska, [w] Heffner K., Polko A. (red.), Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 153–165.
 • Miszewska B., Szmytkie R., 2010, Staromiejskie blokowiska w strukturze przestrzennej miast Dolnego Śląska, [w] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII Konwersatorium wiedzy o mieście, Uniwersytet Łódzki, 27–35.
 • Szmytkie R., 2010, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Osiedla w Jelczu-Laskowicach, [w] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII Konwersatorium wiedzy o mieście, Uniwersytet Łódzki, 207–216.
 • Szmytkie R., Krzysztofik R., 2011, Idea miejskości w Polsce, [w] Namyślak B. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. 2, Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 20, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 25–39.
 • Kajdanek K., Szmytkie R., 2011, Strefy ruchu pieszego w przestrzeni wybranych miast Dolnego Śląska i ich percepcja na przykładzie Wrocławia, [w] Jażdżewska I. (red.), Przestrzeń publiczna miast, XXIV Konwersatorium wiedzy o mieście, Uniwersytet Łódzki, 113–125.
 • Szmytkie R., 2012, Wiejskie osiedla Wrocławia i ich atrakcyjność turystyczna, [w] Namyślak B., Szmytkie R. (red.), Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne – vol. 1, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 24, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 149–178.
 • Płachta O., Szmytkie R., 2012, Nowa zabudowa mieszkaniowa jako „inna jakość” w przestrzeni wybranych osiedli Wrocławia, [w] Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), Procesy gentryfikacji w mieście. Część 1, XXV Konwersatorium wiedzy o mieście, Uniwersytet Łódzki, 135–152.
 • Szmytkie R., 2012, Zmiany liczby miast w Polsce w okresie powojennym, [w] Ciok S., Dołzbłasz (red.), Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 28, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 155–171.
 • Szmytkie R., Zajączkowski J., 2013, Educational farms as an agritourist product on example of the Lower Silesia Region, [w] Wyrzykowski J., Marak J. (ed.), Tourism Role in the Regional Economy, vol. 4, Regional Tourism Product – Theory and Practice, University of Business in Wroclaw, Wroclaw, 250–264.
 • Lisowska A., Szmytkie R., 2014, Definicja miasta i kryteria miejskości w prawie polskim, [w] Kuć-Czajkowska K., Sidor M. (red.), Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 17–31.
 • Szmytkie R., 2014, Procesy inkorporacji i secesji miast w Polsce po 1945 r., [w] Kuć-Czajkowska K., Sidor M. (red.), Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 177–200.
 • Mayer M., Szmytkie R., 2014, Kształtowanie się stref podmiejskich wokół miast średniej wielkości (studia przypadków z regionu południowo-zachodniego), [w] Jezierska-Thöle A., Biczkowski M. (red.), Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej. Tom 2: Wielofunkcyjność obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 121–152.
 • Smolarski M., Szmytkie R., 2014, Zagospodarowanie obiektów potransportowych we Wrocławiu, [w] Brezdeń P., Szmytkie R. (red.), Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne – vol. 2, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 34, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 118–144.
 • Szmytkie R., Gniłka P., Jaskólski M., 2014, Zagospodarowanie dawnych zakładów przemysłu rolno-spożywczego we Wrocławiu, [w] Brezdeń P., Szmytkie R. (red.), Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne – vol. 2, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 34, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 183–212.
 • Szmytkie R., Krzysztofik R., Dymitrow M., Kantor-Pietraga I., Pełka-Gościniak J., Spórna T., Brauer R., 2015, Degraded towns and urban abandonment / Miasta zdegradowane a procesy opustoszenia, [w] Krzysztofik R., Dymitrow M. (eds.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, University of Gothenburg, Gothenburg, 185–187/189–207.
 • Szmytkie R., 2015, Degraded towns in Poland as potentially new towns / Miasta zdegradowane w Polsce jako potencjalne nowe miasta, [w] Krzysztofik R., Dymitrow M. (eds.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, University of Gothenburg, Gothenburg, 295–297/299–318.
 • Szmytkie R., 2015, Zjawisko kurczenia się miast bardzo małych w Polsce, [w] Wolaniuk A. (red.), Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast, XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 259–276.
 • Szmytkie R., 2019, Ruch budowlany na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego, [w:] Tomczak P. (red.), Nowe zjawiska i procesy przestrzenne, funkcjonalne i społeczne w przeobrażaniu obszarów wiejskich, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 45, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 55–70.
 • Latocha A., Szmytkie R., Sikorski D., Tomczak P., Miodońska P., Kajdanek K., 2020, Pomiędzy depopulacją a odrodzeniem – aktualne procesy społeczno-gospodarcze w regionie kłodzkim, [w] Marek A. (red.), Ziemia kłodzka w kulturze, architekturze, przyrodzie, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin, s. 197–226.

INNE PUBLIKACJE:

 • Szmytkie R., 2016, Uniwersytet Wrocławski, [w] Sokołowski D. (red.), Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, PTG, Warszawa-Toruń, 473–494.

dr inż. Piotr Kryczka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

MONOGRAFIE:

 • Masztalski, M., Kryczka, P., 2020 Przeobrażenia struktury przestrzennej małych miast Dolnego Śląska po 2000 roku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

ARTYKUŁY NAUKOWE INDEKSOWANE W BAZACH WEB OF SCIENCE I SCOPUS:

 • Belof, M., Kryczka, P., 2021, Between architecture and planning: urban design education in Poland against a background of contemporary world trends., Journal of Planning Education and Research, s. 1-18.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY NAUKOWE:

 • Szumilas, A., Kryczka, P., 2021, Pedestrian mobility in the entrance zones of the gated communities in Wrocław, Poland, during COVID-19 pandemic. Builder Science, 3 (284), 40-43.
 • Kryczka, P., Masztalski, R., 2020, A method for the aggregation of spatial data in the study of urban structure on the example of trends in the localisation of tall buildings in Wrocław. Technical Transactions/Czasopismo Techniczne, 1(117), 1-15.
 • Kryczka, P., Chrobak, K., 2020, Contemporary challenges of spatial development of local service centres in the suburban areas of Wrocław – example of Czernica, Poland. Budownictwo i Architektura, 2(19), 53-72.
 • Chrobak, K., Kryczka, P., 2020, The comparison of urban policy documents in the context of adaptation to climate change - case study of Wrocław. Przestrzeń i Forma, nr 42, 147-176.
 • Chrobak, K., Kryczka, P., 2018, Wpływ wybranych rozwiązań urbanistycznych na dostępność przestrzenną terenów zieleni - przykład wrocławskiego Ołbina. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 2(17), 131-142.
 • Masztalski, R., Kryczka, P., 2018, The Wrocław urban planning from general plans to studies on land use planning. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, 14/3, 119-136.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 • Chrobak, K., Kryczka, P., 2020, Green infrastructure in spatial policy of Wrocław. Verification of urban planning standards and indicators of chosen housing estates [w:] Burszta-Adamiak, E., Walter, E. (red.) Green roofs and walls as a solutions supporting urban green infrastructure, 21-34. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kryczka, P., Chrobak, K., 2019, Usage of transportation models in enhancing potential of recreation areas – case study of Wrocław [w:] Tarczewski, R. (red.) Structure, architecture, landscape, 37-48. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Kryczka, P., 2019, Kształtowanie miast jutra z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania transportu w kontekście rozwoju budownictwa wysokościowego we Wrocławiu [w:] Gronostajska, B. (red.) Miasto dla ludzi – miasto jutra, 199-208. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Kryczka, P., 2019, Bilans terenów mieszkaniowych w kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin podmiejskich Wrocławia w kontekście suburbanizacji [w:] Pach, P. (red.) Miasto. Temat rzeka: praca zbiorowa, 33-48. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Grosel, M., Kryczka, P., 2019, Niderlandzki sposób kształtowania przestrzeni ulicznych – woonerfy dla Wrocławia [w:] Pach, P. (red.) Miasto. Temat rzeka: praca zbiorowa, 155-164. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Masztalski, R., Kryczka, P., 2018, Problemy lokalizacji budynków wysokościowych w śródmieściu Wrocławia w aspekcie dynamiki zmian polityki przestrzennej miasta [w:] Zuziak. Z., Grzybowski, A. (red.) Centra miast metropolitalnych w Polsce: urbanistyka i polityka przestrzenna, 139-152. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Katowice.

INNE PUBLIKACJE:

 • Kryczka, P., 2019, Pojęcia miasta w kontekście suburbanizacji i zmian w procesach osadniczych: wskazania projektowe dla obszarów ruralistycznych w strefach podmiejskich na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Kwartał, 1, 4-15.
 • Kryczka, P., 2018, Studium La Grande Arche na tle struktury funkcjonalno-przestrzennej dzielnicy La Defense we Francji. Metropolitan. Przegląd Naukowy, 2, 52-62.

dr Agnieszka Lisowska-Kierepka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

MONOGRAFIE:

 • Lisowska-Kierepka A., 2019, Przestępczość w przestrzeni – geograficzne badania zjawiska w wielkim mieście (przykład Wrocławia, Krakowa i Poznania), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 44, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

ARTYKUŁY NAUKOWE INDEKSOWANE W BAZACH WEB OF SCIENCE I SCOPUS:

 • Lisowska-Kierepka A., 2021, How to analyse spatial distribution of crime? Crime risk indicator in an attempt to design an original method of spatial crime analysis, Cities, s 1-5
 • Lisowska-Kierepka A., 2020, Przestępczość jako zjawisko geograficzne? - przegląd badań nad zjawiskiem w świetle różnych nauk, Przegląd Geograficzny vol. 92, iss. 2, s. 267-290

POZOSTAŁE ARTYKUŁY NAUKOWE:

 • Lisowska A., Ochmański A., 2018, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu zgorzeleckiego, Turystyka Kulturowa 2/2018, s. 113-133
 • Lisowska A., Wieszaczewska A., 2017, Santiago de Compostela jako ważna destynacja turystyki pielgrzymkowej - obraz pielgrzymowania w narracjach podróżniczych, Turystyka kulturowa nr 3/2017, s. 74-95
 • Lisowska A., Wieszaczewska A., 2017, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego, Turystyka kulturowa nr 4/2017, 131-154
 • Lisowska A., 2017, Zjawisko przestępczości w strefach turystycznych miast-przegląd badań, Turyzm, t.27,2017, s. 33-42
 • Lisowska A., 2017, Współczesne zmiany demograficzne a problem przestępczości w gminach województwa dolnośląskiego w latach 2005-2014, Studia Śląskie t. 80, s. 159-178, 2017
 • Brezdeń P., Górecka S., Lisowska A., 2017, Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w województwie dolnośląskim, Konwersatorium wiedzy o mieście, vol. 30, s. 7-17
 • Lisowska A., Ochmański A., 2016, Rewitalizacja a rozwój społeczno-gospodarczy miast (wybrane przykłady), Studia miejskie t. 23(2016), s. 117-130
 • Lisowska A., 2016, Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu : przykład rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na cele kulturowe, Turystyka kulturowa nr 4, s. 6-20.
 • Lisowska A., Wieszaczewska A., Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu lwóweckiego, Turystyka kulturowa nr 3/2016, s. 146-163.
 • Lisowska A., Łodygowski K., Lotko W., 2016, Koncepcja zastosowania dodatku węglowodorów syntetycznych do paliw celem ograniczenia emisji wybranych toksycznych składników spalin w aglomeracji wrocławskiej, Autobusy- Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 6, s. 255-259
 • Lisowska A., 2015, Zagospodarowanie dużych form przekształcenia krajobrazu na cele turystyki : na wybranych przykładach, Turystyka kulturowa nr 5/2015, s. 55-76.
 • Lisowska A., Ochmański A., 2015, Potencjał dla rozwoju turystyki golfowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska, [w:] Krukowska R., Turystyka i rekreacja stylem życia współczesnego społeczeństwa, Lublin, s. 61-73
 • Lisowska A., Wieszaczewska A., 2015, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu strzelińskiego, Turystyka kulturowa nr 2/2015, s. 71-79.
 • Lisowska A., Wieszaczewska A., 2015, Raport z analizy potencjału turystyczno- kulturowego powiatu złotoryjskiego, Turystyka kulturowa, Nr 6/2015, s. 71-80.
 • Lisowska A., 2014, Raport z analizy potencjału turystyczno- kulturowego miasta Kamienna Góra i powiatu kamiennogórskiego, Turystyka kulturowa, Nr 3/2014, s. 84-95
 • Lisowska A., 2013, Raport z analizy potencjału turystyczno- kulturowego miasta Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego, Turystyka kulturowa Nr 3/2013, S. 56-71

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 • Lisowska A., 2015, Mapa jako istotny środek w kształtowaniu umiejętności przestrzennych, [w:] Wieszaczewska A. (red.), Nieformalne nauczanie w edukacji międzykulturowej w szkołach ponadgimnazjalnych : konteksty i działania : zbiór rozpraw, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, s. 114-133
 • Lisowska A., Jędrzejewska P., Jurkowski W., Ochmański A., Ręgorowicz M., Stadniczuk K., 2014, Geograficzne uwarunkowania przestępczości na przykładzie Wrocławia, [w:] P.Brezdeń, R. Szmytkie (red.), Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne Vol. 2, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014- S.35-61
 • Lisowska A., Szmytkie R., 2014, Definicja miasta i kryteria miejskości w prawie polskim, [w:] Kuć-Czajkowska K., Sidor M. (red.), Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, Lublin, Wyd. UMCS, 2014. - s. 17-31

INNE PUBLIKACJE:

 • Bierońska B., Lisowska A., 2016, Udział Wrocławskiego Oddziału w innych przedsięwzięciach geograficznych- Olimpiada Geograficzna [w:] Łach J. (red.), 70-lecie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1946-2016, Wrocław

dr Dominik Sikorski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

MONOGRAFIE:

 • Sikorski D., 2013, Proces sukcesji funkcjonalnej na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w miastach województwa dolnośląskiego. Studium przypadków, Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im A Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.

ARTYKUŁY NAUKOWE INDEKSOWANE W BAZACH WEB OF SCIENCE I SCOPUS:

 • Namyślak B., Sikorski D., 2010, Charakterystyka zasobów mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej, Przegląd Geograficzny 2010, 82, 2, s. 241-255.
 • Sikorski D., 2019, Wybrane kierunki i aspekty przemian funkcjonalnych terenów przemysłowych we Wrocławiu w latach 1989-2016, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG 33 (4), 227–240.
 • Sikorski D., Latocha A., Szmytkie R., Miodońska P., Kajdanek K., Tomczak P., 2020, Functional changes in peripheral mountainous areas in east central Europe between 2004 and 2016 as an aspect of rural revival? Kłodzko County case study, Applied Geography, 122, 1-14.
 • Sikorski D., 2020, Wpływ procesów relokacji podmiotów przemysłowych na dynamikę zmian rozmieszczenia działalności produkcyjnej we Wrocławiu i w strefie podmiejskiej w latach 2008–2016. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 34(4), 79–95.
 • Latocha A., Szmytkie R., Sikorski D., Tomczak P., Kajdanek K., Miodońska P., 2021, Reviving villages – a proposal for a concept and identification. A methodological approach, Geographia Polonica, 94(1), 5–28.
 • Brezdeń P., Sikorski D., 2021, Changes in the spatial patterns of industrial innovativeness in Dolnośląskie Voivodeship (Poland) in 2009–2019. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(2), 100–118.
 • Sikorski D., 2021, Rozwój turystyki na ziemi kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem turystyki na terenach przemysłowych i poprzemysłowych na tle aktualnych przemian społeczno-gospodarczych regionu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(3), 220–238.
 • Sikorski D., Brezdeń P., 2021, Contemporary Processes of Concentration and Specialization of Industrial Activity in Post-Socialist States as Illustrated by the Case of Wrocław and Its Suburbs (Poland), Land 10, no. 11: 1140, pp. 1-21.
 • Sikorski, D., Szmytkie, R., 2021, Changes in the distribution of economic activity in Wrocław and its suburban area, 2008–2016, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 54(54): 33-48.
 • Sikorski D., Tomczak P., Latocha A., Szmytkie R., Miodońska P., Kajdanek K., 2021, Od gospodarki agrarnej do wielofunkcyjnej. Zmiany funkcjonalne obszarów wiejskich i wsi na przykładzie powiatu kłodzkiego, Czasopismo Geograficzne 92(2): 299-326.
 • Tomczak P., Latocha A., Sikorski D., Szmytkie R., Kajdanek K., Miodońska P, 2021, Od regresu do sukcesu. Identyfikacja obszarów wiejskich na podstawie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, Studia Regionalne i Lokalne 4: 26-47.
 • Szmytkie, R., Latocha, A., Sikorski, D. et al., 2022, Tourist boom and rural revival — Case study of Klodzko Region (SW Poland), Journal of Mountain Science, 19, 909–924.
 • Sikorski, D., 2022, Zmiany funkcjonalne terenów przemysłowych i poprzemysłowych ziemi kłodzkiej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(1), 108–120.
 • Kajdanek, K., Latocha, A., Sikorski, D., Tomczak, P., Szmytkie, R.,Miodońska, P., 2022. Recent transformation of marginal rural areas in the Sudetes Mountains in Poland – drivers and effects of changes in perception of their inhabitants , Rural Sociology 87(4), pp. 1155–1190.
 • Brezdeń P., Sikorski,D., Smętkiewicz K., 2023, Spatial structure of industry according to R&D intensity during the economic crisis. An example of changes taking place in the Krakow and Wroclaw agglomerations during 2018–2021. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 37(1), pp. 46–69.
 • Sikorski D., Latocha-Wites A., Tomczak P., Szmytkie R., Miodońska P., Kajdanek K., 2023. Changes in the services of general interest in mountainous areas in Poland over the period 1988–2020 – their types, dynamics and driving forces. Moravian Geographical Reports, 31(1), pp. 39–49.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY NAUKOWE:

 • Sikorski D., 2009, Wpływ przeobrażeń terenów przemysłowych na fizjonomię i morfologię miasta na przykładzie Wrocławia, [w:] S. Bródka, I. Markuszewska, Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu t. XXIV, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 189-198.
 • Namyślak B., Sikorski D., 2010, Wybrane cechy zasobów mieszkaniowych we Wrocławiu i w aglomeracji wrocławskiej, [w:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.), Funkcje miasta jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, Studia Miejskie tom. 2, Opole 2010, s. 181-192.
 • Sikorski D., 2012, Potencjał turystyczny terenów przemysłowych i poprzemysłowych w województwie dolnośląskim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocławiu 2012 (3), s. 33-40.
 • Sikorski D., 2014, Rozwój i struktura usług na terenach przemysłowych w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 15/2014, s. 95-112.
 • Sikorski D., 2017, Rynek 1% na rzecz OPP w małych miastach w Polsce w 2016 roku, Space-Society-Economy z. 22 (2017), s. 23-41.
 • Sikorski D., 2018, Allocation of funds under the 1% tax donation scheme to public benefit organizations by type of locality in Poland, Studia Miejskie 2018 (31), s. 37-51.
 • Sikorski D., 2019, Organizacje pożytku publicznego na obszarach wiejskich w Polsce, Studia obszarów wiejskich, tom 53, s. 109-122.
 • Szmytkie R., Sikorski D., 2020, Zmiany ludnościowe małych miast w strefach zaplecza głównych aglomeracji miejskich w Polsce, Space – Society – Economy, 31, 7–24.
 • Sikorski D., Wicher J., 2021, Potencjalne destynacje turystyki filmowej w Polsce na podstawie analizy miejsc produkcji filmów i seriali, Turystyka Kulturowa 4: 7-27.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 • Sikorski D., 2008, Proces sukcesji funkcjonalnej na wybranych terenach przemysłowych we Wrocławiu, [w:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 285-296.
 • Sikorski D., 2009, Nowe formy i oblicza turystyki w dużym mieście na przykładzie Wrocławia, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje turystyczne miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 265-274.
 • Sikorski D., 2009, Przeobrażenia terenów przemysłowych w małym mieście na przykładzie Góry, [w:] T. Marszał (red.), Funkcja przemysłowa małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 99-112.
 • Sikorski D., 2009, Wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Dolnym Śląsku, [w:] J. Łoboda (red.) Dolny Śląsk. Studia Regionalne, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego t. 10, Wrocław, s. 53-65.
 • Slenczek M., Sikorski D., 2009, Kowary – od przemysłu do turystyki, [w:] I. Jażdżewska (red.), Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 103-114.
 • Sikorski D., 2010, Rewitalizacja jako szansa na poprawę wizerunku i bezpieczeństwa małego miasta na przykładzie Góry, [w:] K. Heffner, A. Polko (red.), Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 333-342.
 • Krzemiński P., Sikorski D., 2010, Rola jednostek wojskowych w procesach przemian struktury przestrzennej miasta na przykładzie Łasku, [w:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.), Funkcje miasta jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, Studia Miejskie tom. 2, Opole, s. 285-293.
 • Miszewska B., Sikorski D., 2010, Blokowiska a dewaloryzacja przestrzeni miejskiej na przykładzie południowej dzielnicy Wrocławia, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 127-140.
 • Boguszyńska I., Sikorski D., 2011, Zmiany na rynku pracy na Dolnym Śląsku po akcesji Polski do Unii Europejskiej [w:] B. Namyślak (red.), 2011, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. 1, Współczesne kierunki przemian społeczno-ekonomicznych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 19, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 243-260.
 • Sikorski D., 2011, Kształtowanie się przestrzeni publicznej na terenach poprzemysłowych na przykładzie Dolnego Śląska, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Przestrzeń publiczna miast”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 287-297.
 • Sikorski D., 2011, Proces sukcesji funkcjonalnej na terenach przemysłowych na przykładzie Dolnego Śląska, [w:] K. Fortuniak, J. Jędruszkiewicz, M. Zieliński (red.), Przestrzeń w badaniach geograficznych: praca zbiorowa, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 167-174.
 • Sikorski D., 2012, Zmiany funkcjonalne terenów przemysłowych i poprzemysłowych we Wrocławiu po 1989 roku, [w:] B. Namyślak, R. Szmytkie (red.), Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne - vol. 1, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 24, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 33-54.
 • Sikorski D., 2013, Architektoniczny wizerunek Wrocławia w prasie wrocławskiej w latach 1948-1956, [w] P. Knap (red.), Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Szczecinie, s. 206-214.
 • Sikorski D., Sikorska A.. 2014, Wizerunek Wrocławia w źródłach prasowych w okresie stalinizmu [w:] P. Brezdeń, R. Szmytkie (red.), Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne vol. 3, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 34, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 213-241.
 • Sikorski D., 2015, Tereny i obiekty postindustrialne jako produkt turystyczny na pograniczu polsko-czeskim, [w:] M. Babińska (red.), Turystyka na pograniczu polsko-czeskim, Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, s. 209-217.
 • Sikorski D., 2019, Specyfika działalności organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego – analiza porównawcza wybranych cech i regionów, [w:] P. Tomczak, Nowe zjawiska i procesy przestrzenne, funkcjonalne i społeczne w przeobrażaniu obszarów wiejskich. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 45, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 91-105.
 • Sikorski D., 2020, Organizacje pozarządowe w powiecie kłodzkim po 2000 r., [w:] A. Marek (red.), Ziemia kłodzka w kulturze, architekturze, przyrodzie, Wydawnictwo Bernardinum, s. 151-171.
 • Latocha A., Szmytkie R., Sikorski D., Tomczak P., Miodońska P., Kajdanek K., 2020, Pomiędzy depopulacją a odrodzeniem – aktualne procesy społeczno-gospodarcze w regionie kłodzkim, [w] Marek A. (red.), Ziemia kłodzka w kulturze, architekturze, przyrodzie, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin, s. 197–226.

INNE PUBLIKACJE:

 • Sikorski D., 2011, Imprezy masowe we Wrocławiu w latach 1948-1956 w lokalnych źródłach prasowych, Kwartalnik „Pamięć i Przyszłość”, Nr 2/2011 (12), Wrocław, s. 33-38.
 • Sikorski D., 2013, Moje miasto - propozycja projektu uczniowskiego, Geografia w Szkole, nr 2 (338), s. 37-41.
 • Sikorski D., 2013, Polska i jej sąsiedzi, Geografia w Szkole, nr 3 (339), s. 4-9.
 • Sikorski D., 2013, Moja ulica okiem geografa, Geografia w Szkole, nr 3 (339), s. 28-31.
 • Sikorski D., 2013, Republika Południowej Afryki i jej miasta po apartheidzie, Geografia w Szkole, nr 4 (340), s. 17-25.
 • Sikorski D., 2013, Przeludniony świat - historia i główne założenia polityki ludnościowej, Geografia w Szkole, nr 5 (341), s. 39-44.
 • Sikorski D., 2013, Ludność i polityka ludnościowa. Zadania dla ucznia, Geografia w Szkole, nr 5 (341), s. 45-46.
 • Sikorski D., 2013, Tworzenie produktu turystycznego. Projekt uczniowski, Geografia w Szkole, nr 6 (342), s. 43-48.
 • Sikorski D., 2014, Miasta i ich przeobrażenia, Geografia w Szkole, nr 1 (343), s. 37-40.
 • Sikorski D., 2014, Historia i rozwój przestrzenny miast - zadania i projekty dla ucznia, Geografia w Szkole, nr 1 (343), s. 41-42.
 • Sikorski D., 2014, Ciekawy świat spisów, Geografia w Szkole, nr 2 (344), s. 43-47.
 • Sikorski D., 2015, Mur – bariera czy ochrona?, Geografia w Szkole, nr 3/2015, s. 10-14.

mgr Michał Małysz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

MONOGRAFIE:

 • Małysz M., Tomczak P., 2020, Kolej pasażerska we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku – problemy i wyzwania, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 50, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY NAUKOWE:

 • Małysz M., 2020, Multimodalne węzły przesiadkowe w przestrzeni Wrocławia, Transport Miejski i Regionalny 12, s. 20-29.
 • Małysz M., 2020, Nocne pociągi dalekobieżne w przestrzeni polski – zarys historyczny i perspektywy rozwoju, Prace Geograficzne, 160, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 53-73.
 • Małysz M., 2019, Rola porannych połączeń kolejowych w kształtowaniu przestrzennej dostępności regionów, Transport Miejski i Regionalny 7, s. 3-11.
 • Małysz M., 2018, Kierunki rozwoju kolejowych połączeń dalekobieżnych na Magistrali Nadodrzańskiej, Transport Miejski i Regionalny 8, s. 24-29.

mgr Mateusz Długosz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

ARTYKUŁY NAUKOWE INDEKSOWANE W BAZACH WEB OF SCIENCE I SCOPUS:

 • Długosz M., Szmytkie R., 2021, Migratory Outflow from Wrocław: Directions of Population Flows within the Framework of Internal Migration in the Period 2002–2018, Quaestiones Geographicae, 40 (2), s. 19-33.
 • Długosz M., Szmytkie R., 2022, Obszary wiejskie w systemie migracji wewnętrznych w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, 89 (3), s. 86-100.
 • Długosz M., 2022, Napływ migracyjny w dobie dekoncentracji zaludnienia , Prace i Studia Geograficzne, 67 (1), s. 7-24.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY NAUKOWE:

 • Długosz M., 2022, Zastosowanie autokorelacji przestrzennej w badaniach migracji wewnętrznych, Prace Geograficzne, 167, s. 7-27.
 • Długosz M., 2021, Aktywność migracyjna małych miast województwa dolnośląskiego, Studia Miejskie, 42, 25-43.
 • Długosz M., 2019, Wykorzystanie terenów poprzemysłowych i nowa forma organizacji przemysłu w mieście na przykładzie Wałbrzycha, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 32 (4), 87-93.
 • Długosz M., 2017, Depopulacja aglomeracji wałbrzyskiej, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 30(2), 19-25.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 • Długosz M., 2020, Wewnątrzmiejski ruch wędrówkowy a zmiany struktury demograficznej Wrocławia w latach 2002-2018, [w:] A. Grochowska, W. Jurkowski (red.) Przestrzeń miejska jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 49, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 138-157.
Strona internetowa Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego | Webmaster: Agnieszka Lisowska
Projekt szablonu: a4joomla! | Dostosowanie: Jacek Ślopek
Ikony wykorzystane na stronie : Gregor Cresnar, www.flaticon.com